» عصر جمعه. لب ایوان

وبلاگ‌ها خوب هستند چون تنها جایی هستند که می‌توانی خودت را ببینی. می‌توانی خودت را نقد کنی. می‌توانی خودت را بپوشانی و می‌توانی بزرگ شوی و ریشه‌هایت محکم شود.


پیش‌نهاد وبلاگ