» علم

با ذوق کتاب باز می‌کنم اما چون از کاری که دارم انجام میدم مطمئن نیستم برای خوندن صفحات بعدی دلسرد میشم. هر چقدر با خودم فکر می‌کنم و اولویت بندی می‌کنم به نتیجه نمی‌رسم.


پیش‌نهاد وبلاگ