» عمه خانم

عمه خانم ناشنوا بود اما چشمان تیزبینی داشت. با اینکه صدای اذان صبح رو نمی‌شنید اما بوی صبح رو حس می‌کرد. هر وقت می‌دیدم که عمه خانم بیدار شده می‌دونستم هنوز پله‌ها را پایین نیومده صدای اذان بلند می‌شه.


پیش‌نهاد وبلاگ