» فرشته‌ای در دلم

ازش می‌پرسم این چیه مامان توی کیفت؟ با خونسردی می‌گه: “این خونریزیه! گوربور درمزه… اینو خودم درست تردم!!”


پیش‌نهاد وبلاگ