» قرص خواب

فکر می‌کنم اگر خوب و با دقت محاسبه کنم معجزه توی زندگی‌ام کم نداشتم ولی می‌توانم با جرات بگویم کنار گذاشتن قرص‌ها و کنترل رفتارهای درونی‌ام یک معجزه بزرگ بود که خدا هدیه کرد.


پیش‌نهاد وبلاگ