» قضاوت کردن

بیایید با خود ِ خودمان مهربان تر باشیم. دستش را بگیریم و کمکش کنیم. دستش را بگیریم و به او اعتماد کنیم…


پیش‌نهاد وبلاگ