» قلب

اما نه، قلبی که بار ببندد و برود، رفته است. بعدش هرچه باشد ادای ماندن و تپیدن است، حتا اگر بگوید “توکه بد نمی‌شوی” دیگر از آن “تو که بد نمی‌شوی‌ها نیست…”


پیش‌نهاد وبلاگ