» لوبیا پلو

اهار ِ فردای ِ روزهای این چنینی، لوبیا پلو با لوبیا تازه و ته دیگ سیب زمینی است. مامان که حال و حوصله داشته باشد ، باقالی ِ گلپر زده هم گوشه وکنار ِ روزمان جا خوش می‌کند.


پیش‌نهاد وبلاگ