» لیدیـ ایکسـ

اما نکتش این جاست که اگه این بچه ار وقتی که رسیدی توی خونه تا موقع خوابش آروم روی متکا دراز بکشه و تکون نخوره و شیطونی نکنه چون مریضه!…اون موقع دیگه نه خواب به چشت می‌آد نه کاری برای انجام داری


پیش‌نهاد وبلاگ