» مادر سپید

کمکی که می‌تونیم به ملکه کنیم این هست که او و همنوعانش رو بیشتر بشناسیم برایشان احترام قائل باشیم و ارزش تحصیل آن‌ها را که با این مشقت مهیا می‌شود را بیشتر بدانیم. ملکه نیازی به کمک‌های مادی ما ندارد که اینقدر با نشاط امیدوار و با روحیه است که من نوعی محتاج کمک اویم ..


پیش‌نهاد وبلاگ