» محمدمهدی سیار

با وجود همه تنبلی و کندی که در خواندن کتاب‌های شعر (به نسبت همه انواع کتاب‌های غیر شعر) دارم، «بی خوابی عمیق» از آن کتاب‌هایی بود که نه تنها با لذت و بی مکث می‌خواندم، هرچند دقیقه یکبار هم اطرافیان را مهمان( = مجبور به) شنیدن چند بیتی از آن می‌کردم…


پیش‌نهاد وبلاگ