» مدوسا

دیگر هیچ اسکناسی جای آن دویست تومانی‌های پاره پوره‌ی ِ قلک ِ خودم را نگرفت، هیچ اسکناسی…


پیش‌نهاد وبلاگ