» مرا دست‌هایی نامرئی به پیش می‌رانند

فکر کنم این خاصیت زن خونه است که مثل آهنربا همه‌ی اعضای خونه رو به سمت خودش جذب می‌کنه.


پیش‌نهاد وبلاگ