» مشکی

بابا می‌گفت مشکی غمگینه چرا وقتی این همه رنگ قشنگ وجود داره می‌خوای مشکی بپوشی؟


پیش‌نهاد وبلاگ