» مغازه‌ی حسن آقا

این بود که هر وقت موضوع خواستگار در خانه بود، به اصطلاح من را می‌فرستادند پی ِ نخود سیاه. نخود سیاه کجا بود؟ مغازه‌ی حسن آقا.


پیش‌نهاد وبلاگ