» ملیح

گاه جز رفتن انتخاب دیگری نیست، حتی اگر دل رفتن نباشد … گاه باید گذاشت و گذشت …


پیش‌نهاد وبلاگ