» منورالفکر

اما چه کسی می‌تواند با قطعیت بگوید هدفش از هنر اصلا شهرت و کلاس نیست؟ تا کی این تریپ‌های منورالفکری؟ تا کی هنر و ادبیات خالی از تعهد؟ تا کی مرض ئیسم و ئیست و نهایتا پوچی؟ تا کی می‌توانیم سر خودمان را شیره بمالیم؟ تا کی؟


پیش‌نهاد وبلاگ