» من دیگر ما

پسرکم تو را جزئی از خود بلکه همه‌ی وجود خود دیدم تا به آنجایی که اگر چیزی به تو ضرر برساند مثل آن است که به من زیان رسانده و گویی اگر مرگ به سراغ تو بیاید به سراغ من آمده بنابراین هر اهتمامی که در اصلاح امور خود می‌نمایم درباره‌ی تو دارم.


پیش‌نهاد وبلاگ