» میتوس

نیستی رفتی بالای یک چرخ و فلک داری از آن بالا برایم دست تکان می‌دهی. چرخ و فلک با اشاره‌های تو می‌چرخد. می‌چرخد و می‌چرخد. تند می‌شود تند و تندتر. بچرخ بچرخ تا بچرخیم بچرخ تا بچرخم. این چرخ گردون بازیچه‌ها بسیار دارد…


پیش‌نهاد وبلاگ