» میم مالکیت

سیم کارتش را که شسکت. آرام استارت زد..توی تاریکی آن موقع از شب هیچ صدایی نبود. در رانندگی زیر برف و سکوت آن نیمه شب فقط همین یک صدا را می‌شنید که به راه خانه‌اش باز می‌گشت…


پیش‌نهاد وبلاگ