» نام

زنی که امّ المومنین است، زنی که یار و یاور همسرش بود خودش و کارهایش که فراموش شده است هیچ، نام مبارکش هم دارد فراموش می‌شود. نامش شده است، نام مادربزرگ قصّه‌ها…


پیش‌نهاد وبلاگ