» ناهید

ولی به‌ نظرم زن، چه مادر، چه عروس، چه خواهر یا هر نقش دیگری خوب است خودش هوای دل خودش را داشته‌باشد و این را به طرف مقابلش نشان بدهد که حد و حدودی دارد، برای خودش عزتی دارد، سپری دارد.


پیش‌نهاد وبلاگ