» نیلوف ر

آن شب که جوابی نداشت برایم، تلفن را پرت کردم بالای کمد. دیگر زنگ نخورد. دیگر زنگ نزدم. هنوز کسی پشت خط نفس می‌کشد، بی آن که بگوید: بله؟


پیش‌نهاد وبلاگ