» هدف والا

راه میانه‎ای وجود ندارد. یا باید دغدغه داشت یا نداشت. یا باید موثر بود یا نبود. یا باید معنایی والا داشت یا نداشت و این انتخابی دردناک است. دوراهی موثر بودن و نبودن.


پیش‌نهاد وبلاگ