» همیشه در هوای تو

همیـن که من بخنـدم و شعـر بگویم و شـادابـی و شعـفم را به تو تزریـق کنم و تـو شادمان شـوی، بـرایم دنیایی از شگـفت آورترین حس‌هاست…


پیش‌نهاد وبلاگ