» همین که هست!

تمام یک شبانه روز را یک تنه توی جاده، ور دست مردی که تمام تنش دارد توی تب به حد افراط می‌سوزد رانندگی می‌کنم.


پیش‌نهاد وبلاگ