» وبلاگستان فارسی

این صفحه‌های مجازی موسوم به وبلاگستان فارسی که سال‌های اول برای خودش کلاسی داشت و اسمش مدام توی رادیو جوان و رادیو فرهنگ و محافل ادبی تکرار می‌شد، این روزا شده یه قسمت تفکیک ناپذیر از زندگی ما وبلاگ‌نویسا…


پیش‌نهاد وبلاگ