» وبلاگ‌نویس

وبلاگ‌نویس، می‌نویسد تا خالی شود، می‌نویسد تا بیخیال دردها و غم‌هایی که اطرافش هستند شود، می‌نویسد تا روحش را تر و تازه کند، می‌نویسد تا رنگ دنیایش را تغییر دهد.


پیش‌نهاد وبلاگ