» وبگردی

من همینطور سرم توی وبلاگ‌های مردم بود. سرش را به سرم تکیه داد. انگشتش را مکید و ایستاده خوابش برد.


پیش‌نهاد وبلاگ