» وقتی نیست …

احساس می‌کنم آغوش مادر معنوی و سلامت نفس تنها راه آرام بخشی است که اگر عاقل باشیم برای آن روز فراهم می‌آوریمش…


می‌بینی که شادی‌هایمان این روزها چقدر بهای گرانی دارد؟


امروز روز شهداست، روز بزرگداشت شهداست، روزی که می‎تواند آدم‎هایی بسازد همراه و نه هم شکل. روزی که می‎تواند وحدت را یادمان بیاورد


سه شب پیش یادم افتاد باید سماجت کنم. چون من همیشه آدم‌های سمج به پستم می‌خورند. باید سماجت کنم تا ثابت شود می‌خواهم. سماجت کردم. به اندازه یک شبانه روز. ثابت نشستم پای کاغذها تا از دستم خسته شدند. راه را باز کردند. نردبان‌ها را چیدند جلوی پایم.


پیش‌نهاد وبلاگ