» یادگیری

از عبادات این ماه، پرداختن و یادگیری کارهایی که علاقه دارم. الگو و برش یا من بود، دوختن و آموزش کار با چرخ خیاطی با مامان.


پیش‌نهاد وبلاگ