» یا اباصالح المهدی ادرکنی

این روزها به من می‌گویند تو هنوز زائری، وقتی هنوز به من، زائر می‌گویند، بی پرده بگویم، در دلم قند آب می‌شود…


پیش‌نهاد وبلاگ