» یک سبد خاطره

شاید تنها تفاوتی که ما با بیماران سرطانی داریم این است که آنها باور کرده‌اند که خواهند مرد و خودشان را آماده می‌کنند اما ما هنوز به آن باور نرسیده‌ایم! در حالی که هر لحظه امکان دارد هر کسی بمیرد!


پیش‌نهاد وبلاگ