» پائولو کوئیلو

این فکرها که مثل خوره می‌افتد به جان آدم، باید یک جوری از بین بروند. باید با شرایط سخت، با اجتناب ناپذیر روبرو شد.


پیش‌نهاد وبلاگ