» پا برهنه روی دیوار دلم

خانواده چون نوشیدن یک فنجان چای داغ بعد از برف بازی در میدان زندگی است.


پیش‌نهاد وبلاگ