» پدرجون

خانه‌ی احمد آقا باغچه هم داشت…. روح هم داشت…. و حتی… زندگی…. خانه‌ی احمد آقا همه چیز داشت….. خانه‌ی احمد آقا فقط دیگر احمد آقا نداشت….. پدرجون…. نداشت…


پیش‌نهاد وبلاگ