» پسر کوچک من

می‌نشینم رو مبل. سرم را در دستانم می‌گیرم و فکر می‌کنم که چه خسته‌ام.


پیش‌نهاد وبلاگ