» پشت شیشه قطار

از پشت شیشه قطار دنیا شکل دیگری‌ست، گاه آن چنان دلتنگی، که گویی آخر دنیا توی همان واگنی است که ایستاده‌ای، و همانجا است که امید از واگن دیگری وارد می‌شود و دست روی شانه‌ات می‌گذارد و می‌فهمی نه هنوز آخر دنیا نرسیده و بعد باز به آرزوهایت فکر می‌کنی که مثل نبات‌های رنگی می‌ریزند روی سرت…


پیش‌نهاد وبلاگ