» پیشرفت

آخرش که چشمم دارد سنگین می‌شود به این فکر می‌کنم که پیشرفت کرده‌ام؛ بله من قطعا پیشرفت کرده‌ام.


پیش‌نهاد وبلاگ