» کم آبی

دیگرانی را که در مصرف انرژی صرفه جویی می‌کنند را نه تنها مسخره نکرده بلکه تشویق کنیم. باور کنید آن‌ها خسیس نیستند بلکه به شدت نسبت به جامعه و موجودات اطراف زندگی‌شان احساس مسئولیت می‌کنند.


پیش‌نهاد وبلاگ