» کیف‌ها و آدم‌ها

از مغازه که بیرون می‌آمدم نگاهم به پسرکم بود که خوشحال از خرید کیفش در پیاده رو ورجه وورجه می‌کرد و من با خودم فکر می‌کردم شاید اگرنصف این مقداری که جنس کیف‌ها را می‌شناختم، آدم‌ها را می‌شناختم زندگی بهتری داشتم…


پیش‌نهاد وبلاگ