» گاهِ رهایی

وارد صحن آزادی می‌شود. از این صحن که وارد حرم می‌شود، احساس بهتری دارد انگار.


پیش‌نهاد وبلاگ