» گــزارش یک زبان شناس

در این روزهای آخر ماه مبارک دیگر نمی‌دانم برای افطار چه درست کنم. دو تا آدم گرسنه هم منتظر اقدامات آشپزخانه‌ای من هستند.


پیش‌نهاد وبلاگ