» یاکریم

کارم کمی ظالمانه است اما مجبورم. این یاکریم نمی‌داند که گاهی برای مدت ها ما خانه نیستیم. در بسته است و او زندانی این قفس می‌شود.


پیش‌نهاد وبلاگ